Granit Fonder

Basfonden

Målsättning och placeringsinriktning
Basfonden är en systematiskt förvaltad blandfond som allokerar mellan fyra olika tillgångsslag. Fonden har möjlighet att öka eller minska exponeringen mot respektive tillgångsslag beroende på förändringar i tillgångarnas risk och avkastning. Basfonden har som målsättning att uteslutande investera i tillgångslag som befinner sig i en positiv trend. Tillgångarnas vikter kommer huvudsakligen bestämmas utifrån hur riskfyllda de är för stunden, varvid tillgångsslag med låg risk premieras framförtillgångsslag med hög risk. Genom att investera i tillgångsslag som har en positiv trend och låg risk skapas, i kombination med fondens möjlighet till bred diversifiering, goda förutsättningar att över tiden generera en jämn och stabil avkastning till låg risk. För tillgångsslaget aktier placerar fonden antingen i andra fonder och/eller i aktieindex med olika geografisk- eller stilinriktning med utdelningar återinvesterade. För tillgångsslaget råvaror placerar fonden i ett eller flera breda råvaruindex bestående av råvaror inom olika kategorier såsom energi, jordbruk, industrimetaller, ädelmetaller och boskap och för tillgångsslaget obligationer placerar fonden direkt i obligationer eller indirekt via ränteindex eller fonder. Fonden kan investera i obligationer av Investment grade enligt Standard & Poor’s eller Moody’s rating. Fonden kan investera i High Yield indirekt via index eller fond. Dessutom kan fonden även hålla pengar på konto hos kreditinstitut.

Risk
Fondens huvudsakliga risk kommer från marknadsrisken i de respektive tillgångar som fonden investerar i. Då fondens tillgångar utgörs av bredare index är fondens risk lägre än fonder som köper individuella aktier och obligationer. Fondens investerar i tillgångar noterade i andra valutor än svenska kronor varför fonden även är utsatt för valutarisk det vill säga ändringar i fondandelarnas värde till följd av ändringar i värdet på svenska kronan.

Mer information finner du här:

Faktablad
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Månadsrapporter

 
The chart showing GRANIT BASFONDEN A series.