Granit Fonder

Global 85

Målsättning och placeringsinriktning
Granit Global 85 är en värdepappersfond som placerar i en portfölj med global aktieexponering. Målet för fonden är att skapa en global aktieexponering med god geografisk spridning i kombination med ett skydd mot plötsliga nedgångar på aktiemarknaden, genom en på förhand fastslagen skyddsnivå som dagligen motsvarar 85 procent av fondens högsta uppnådda värde under de senaste tolv månaderna.
För tillgångsslaget aktier placerar fonden antingen i andra aktiefonder (aktivt och passivt förvaltade, såväl som börshandlade) och/eller i derivat mot aktieindex med olika inriktningar vad gäller geografisk region eller- stil.
För tillgångsslaget obligationer placerar fonden direkt i obligationer eller indirekt via ränteindex eller räntefonder. Fonden kan investera i obligationer av Investment grade enligt Standard & Poor’s , Moody’s eller någon av de svenska bankerna SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbankens rating. Fonden kan investera i High Yield indirekt via index eller fond. Fonden kan även hålla pengar på konto hos kreditinstitut.
Fonden handlar med derivat som ett led i placeringsinriktningen. Framför allt handlar fonden med derivat av typ swappar för att uppnå exponering och skyddsnivå på ett effektivt sätt och inte för att skapa hävstång. 
 
Risk
Fondens huvudsakliga risk kommer från marknadsrisken i de respektive tillgångar som fonden investerar i. Då fondens tillgångar huvudsakligen utgörs av bredare aktieindex är fondens risk lägre än fonder som köper individuella aktier.
Fondens investerar i tillgångar noterade i andra valutor än svenska kronor varför fonden även är utsatt för valutarisk, det vill säga ändringar i fondandelarnas värde till följd av ändringar i värdet på svenska kronan.
Likviditetsrisken, det vill säga att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för fonden liten som ett resultat av fondens begränsade storlek i relation till de marknader fonden investerar på.
Motpartsrisken i OTC-derivat hanteras genom överföring av säkerhet mellan parterna.

Mer information finner du här:

Faktablad
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr 
Månadsrapporter 
The chart showing GRANIT GLOBAL 85 series.